the lion king timon & simba doodle

The Lion King Timon & Simba Doodle

๐Ÿฆ๐Ÿ’ Dive into the savannah with Timon and Simba in this cool doodle! Timon, the witty meerkat, and Simba, the brave lion cub, embark on adventures that roar with fun! ๐ŸŒŸ๐ŸŒฟ Timon, known for his hilarious jokes and catchy tunes, brings a burst of laughter wherever he goes. Simba, the future king of the Pride Lands, shows courage beyond his size. Together, they teach us about friendship, bravery, and the Hakuna Matata spirit! ๐ŸŒ๐Ÿ‘‘ Join this dynamic duo on a journey through the Circle of Life, filled with laughter, love, and epic adventures! ๐ŸŒž๐ŸŒด

Install Custom Doodle Extension

from Chrome Web Store

Greetings wanderer in the world of custom doodles. To use these arts as a Doodle on the Google Chrome Homepage you need to get our extension.

Get Extension
about-img